Zumi Media kỷ niệm Tranh Ảnh Tại Phủ Tiên Hương Vọng Từ - Vĩnh Phúc

Zumi Media

Tháng 10/2023 nhân duyên Zumi Media kỷ niệm tặng Tranh Ảnh Phật Giáo tới Cậu Hùng Thêm Tại Phủ Tiên Hương Vọng Từ – Vĩnh Thịnh – Vĩnh Phúc.

Nguồn bài viết: https://www.zumi.media/zumi-media-ky-niem-tranh-anh-tai-phu-tien-huong-vong-tu-vinh-phuc/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét